Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA COOKIES

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 DEFINICJE

 

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem kucagroup.pl
 2. Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 3. Administrator – firma KUCA Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Pierwszej Brygady 35, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):9552251130, o nadanym numerze REGON: 320603558, o nadanym numerze KRS: 0000288668, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 4. Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 RODZAJE COOKIES

 

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google Analytics

 

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że Twoje dane – zbierane i wykorzystywane przez nas, są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

 

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

 

Jeśli przekazujesz swoje dane do Kuca Sp. z o.o., to właśnie ta Spółka – zwana dalej KUCA, z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35 jest Administratorem Danych Osobowych; dane kontaktowe: tel.: +48 91 83 470 41, fax: +48 91 83 470 43 lub stargard@kucagroup.pl

Jeśli przekazujesz swoje dane do Kuca Serwis Kolejowy Sp. z o.o., to ta Spółka – zwana dalej KSK, z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35 jest Administratorem Danych Osobowych; dane kontaktowe: tel.: +48 91 83 470 41, fax: +48 91 83 470 43 lub biuro@kucagroup.pl

 

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

 

Obaj Administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych wysyłając:

 • maila na adres: iod@kucagroup.pl – z dopiskiem „KUCA”, jeśli sprawa dotyczy ochrony Twoich danych w Kuca Sp. z o.o. lub „KSK”, jeśli kontaktujesz się w sprawie przetwarzania Twoich danych przez Kuca Serwis Kolejowy Sp. z o.o.,
 • pismo na adres siedziby Administratora (patrz pkt. I).

 

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?

 

Gromadzimy Twoje dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty w naszej siedzibie (stosujemy monitoring wizyjny) lub na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

 

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane są u nas:

 • w celu świadczenia naszych usług w związku z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu kontaktowania się z naszymi interesariuszami w sprawach naszej działalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, osobom odwiedzającym naszą siedzibę, dozoru nad mieniem oraz ochrony danych przetwarzanym w budynkach Administratorów prowadzony jest monitoring wizyjny – dane (zapisy wizerunku) przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

Zdarza się, że do przetwarzania danych osobowych niezbędna jest Twoja zgoda, o którą każdorazowo i indywidualnie prosimy wskazując na konkretny cel przetwarzania danych (np. marketing naszych usług) oraz na podstawę prawną tj. prawnie uzasadniony interes realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy iod@kucagroup.pl – z dopiskiem „KUCA”, jeśli sprawa dotyczy ochrony Twoich danych w Kuca Sp. z o.o. lub „KSK”, jeśli kontaktujesz się w sprawie przetwarzania Twoich danych przez Kuca Serwis Kolejowy Sp. z o.o.

 

V. Odbiorcy danych

 

W uzasadnionych przypadkach odbiorcami Waszych danych osobowych mogą być podmioty:

 • z którymi współpracujemy, by zapewnić realizację świadczonych dla Ciebie usług, zwartych z Tobą umów czy innych form czynności wykonywanych dla Ciebie zawsze na najwyższym poziomie, przy czym w takich przypadkach zawieramy z tymi podmiotami umowy powierzenia danych lub udzielamy dostępu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • podmioty upoważnione z mocy prawa.

 

VI. Czas przetwarzania danych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zawartych z nami umów, świadczenia usług dla Ciebie, kontaktowania się z Tobą w sprawach naszych Spółek oraz nałożonych na nas obowiązków prawnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o obowiązku ich archiwizacji, wypełniania obowiązków związanych z prawem podatkowym, ewentualnie w związku z obsługą roszczeń stron zawartej z nami umowy.

Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

Dane osobowe zbierane podczas stosowania monitoringu wizyjnego przechowujemy w naszym systemie nie dłużej niż 3 miesiące – szczegółowe zasady ich przetwarzania opisaliśmy w jednej z klauzul w pkt. IX. pt. „Szczegółowe Klauzule Informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych” (poniżej).

 

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, o czym Cię zawsze informujemy;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Wszystkie te powyżej wymienione prawa mogą być realizowane poprzez:

 • wysłanie maila na adres iod@kucagroup.pl – z dopiskiem „KUCA”, jeśli sprawa dotyczy ochrony Twoich danych w Kuca Sp. z o.o. lub „KSK”, jeśli kontaktujesz się w sprawie realizacji Twoich praw w Kuca Serwis Kolejowy Sp. z o.o.,
 • korespondencję wysłaną pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora (patrz pkt. I).

 

W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami o ochronie danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie na ul. Stawki 2.

 

Dane osobowe zbierane podczas stosowania monitoringu wizyjnego przechowujemy w naszym systemie nie dłużej niż 3 miesiące – szczegółowe zasady ich przetwarzania opisaliśmy w jednej z klauzul w pkt. IX. pt. „Szczegółowe Klauzule Informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych” (poniżej).

 

VIII. Pliki cookies

 

Cookies („ciasteczka”) to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie, przy czym szczegółowe informacje na temat „ciasteczek”, w tym możliwości ustawienia przeglądarki na „Twoich zasadach” dostępne są pod adresem: https://www.kucagroup.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

 

IX. Szczegółowe Klauzule Informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna dla osób (kontrahentów), z którymi Kuca Sp. z o.o. ma zawarte umowy

Klauzula informacyjna dla osób (kontrahentów), z którymi Kuca Serwis Kolejowy Sp. z o.o. ma zawarte umowy

Kaluzula informacyjna dla osób kontaktujących się z KUCA

Kaluzula informacyjna dla osób kontaktujących się z KUCA Serwis Kolejowy

Kaluzula informacyjna monitoring wizyjny

Dane osobowe w portalach społecznościowych

 

 

X. Zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych:

 

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych polityk ochrony danych osobowych, powyższe zasady Ochrony Danych Osobowych będą modyfikowane. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kuca Inwestycje Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest KUCA Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: stargard@kucagroup.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego
  i o rachunkowości.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym bankom w zakresie realizacji płatności.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
  i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kuca Projekty Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest KUCA Projekty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel.: +48 91 83 470 41, e-mail: stargard@kucagroup.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego
  i o rachunkowości.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym bankom w zakresie realizacji płatności.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
  i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.