Ogłoszenie TW/01/09/2015 – ZREALIZOWANE

Stargard Szczeciński, dn. 17.09.2015

Zapytanie ofertowe nr TW/01/09/2015

KUCA SP. Z O.O., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński, e-mail: stargard@kuca.com.pl, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac B+R w ramach projektu POIR, Priorytet I poddziałanie 1.1.1. p.t.: „Nowa generacja mikroinstalacji elektrowni wiatrowych o osi pionowej i mocy 0,8kW – 5kW na potrzeby rynku masowego oraz technologia ich wytwarzania”.

Wytyczne w zakresie kompetencji Oferenta (Podwykonawcy w projekcie):

Wymagania formalne:

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Podwykonawcą może być uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej, ocenę B.

Zakres prac B+R objętych zapytaniem ofertowym w ramach podwykonawstwa w projekcie:

Wg koncepcji realizacji projektu p.t.: „Nowa generacja mikroinstalacji elektrowni wiatrowych o osi pionowej i mocy 0,8kW – 5kW na potrzeby rynku masowego oraz technologia ich wytwarzania”(zakładany czas trwania projektu 24 miesiące) prace merytoryczne o charakterze badań przemysłowych i prac rozwojowych wykonywane przez Podwykonawcę obejmować winny:

 1. Opracowanie koncepcji i projektu mikroinstalacji elektrowni wiatrowych o osi pionowej i mocy 0,8kW – 5kW, dobór elementów składowych i materiałów metalicznych na bazie metali lekkich, przeprowadzenie badań w zakresie mechanicznej i elektrycznej budowy mikroinstalacji oraz zagadnień eksploatacyjnych. Nadzór autorski nad wykonaniem prototypu mikroinstalacji. Zakres pracy obejmuje: opracowywanie założeń dla nowej generacji mikroinstalacji; zaprojektowanie nowych konstrukcji turbin wykonanych na bazie stopów metali lekkich; zaprojektowanie elementów nośnych dla turbin; dobór optymalnych materiałów metalicznych na elementy turbin (kształt, skład chemiczny, stan struktury) oraz metod ich obróbki i łączenia; eksperymentalna parametryzacja własności materiałów; obliczenia inżynierskie wytrzymałościowe; eksperymentalna weryfikacja własności eksploatacyjnych elementów turbin; nadzór nad wytwarzaniem i testowaniem prototypów; zaprojektowanie elementów mikroinstalacji od strony generowania prądu elektrycznego, elektroniki, sterowania, magazynowania i konsumpcji energii elektrycznej; identyfikacja dostawców materiałów i kooperantów.
 2. Dobór rodzaju materiałów kompozytowych na osnowie polimerowej do projektów turbin mikroinstalacji wiatrowych zgodnie z pkt 1 oferty, przeprowadzenie badań w zakresie mechanicznej budowy turbiny oraz zagadnień eksploatacyjnych. Nadzór autorski nad wykonaniem prototypu turbin. Zakres pracy obejmuje: dobór materiałów konstrukcyjnych i metod wytwarzania elementów turbin wiatrowych; analiza konstrukcyjna przydatności materiałów i obliczenia inżynierskie wytrzymałościowe; eksperymentalna parametryzacja własności materiałów, eksperymentalna weryfikacja własności eksploatacyjnych łopatek, identyfikacja dostawców materiałów i kooperantów.
 3. Opracowanie kształtu, przekroju profili wirnika i konfuzora oraz projektu modelu prototypów turbin (w skali) do badań w tunelu. Przeprowadzenie badań w tunelu aerodynamicznym. Zakres pracy obejmuje: opracowanie kształtu i przekroju łopatek turbiny wykonanych z materiałów kompozytowych oraz ze stopów metali lekkich, opracowanie modeli prototypowych turbin do badań laboratoryjnych, badania dostarczonych modeli prototypów w tunelu aerodynamicznym, certyfikację prototypu w laboratorium (certyfikowana krzywa mocy).

Wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych Oferenta (Podwykonawcy w projekcie):

 • Podwykonawca powinien przedstawić kluczową dla realizacji przedsięwzięcia kadrę badawczą oraz w syntetyczny sposób jej dorobek,
 • Podwykonawca powinien przedstawić listę ważniejszych urządzeń i instalacji badawczych planowanych do wykorzystania w ramach przedsięwzięcia,
 • Podwykonawca powinien przedstawić dorobek w zakresie prac merytorycznych objętych ofertą, a w tym (w okresie ostatnich 3 lat):
  • publikacje naukowe,
  • projekty dofinansowywane ze środków publicznych, realizowane przy współudziale przedsiębiorców,
  • patenty lub zgłoszenia patentowe, wdrożenia,
  • współpraca z przemysłem.

Oferent powinien przedstawić propozycję harmonogramu oraz kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. W przypadku ofert cząstkowych niezbędna będzie współpraca podwykonawców wybranych do realizacji projektu.

Warunkiem podpisania umowy o realizację prac jest uzyskanie dofinansowania projektu ze środków NCBiR.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: d.kuca@kuca.com.pl do dnia 30.09.2015 r. do godziny 12.00.

Zapytanie-ofertowe_TW.01.09.2015

Zapytanie ofertowe str. 1

Zapytanie ofertowe str. 2

Zapytanie ofertowe str. 3

Damian Kuca
Prezes Zarządu
Kuca Sp. z o.o.