Recyklingowa technologia wytwarzania elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnych

  

Kuca Sp. z o. o. realizuje projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POiR.01.02.00-00-0079/17-00.

W ramach projektu zaprojektowana zostanie nowa technologia wytwarzania nośno-przewodzącego osprzętu ze stopów CuNi2Si oraz CuZn37Ni1Si0,5 która oparta zostanie na wykorzystaniu jako materiału wsadowego poeksploatacyjnych złomów trakcyjnych w postaci zużytych przewodów jezdnych, lin nośnych oraz różnego rodzaju elementów złącznych. Dodatkowo planuje się również wykorzystanie w miarę potrzeb kwalifikowanych złomów głównie stopów miedzi z dodatkami takimi jak Zn, Ni oraz Si. Całościowo zakłada się iż udział surowców wtórnych jako materiałów wsadowych wynosić będzie min. 80% (w chwili obecnej jest to max. 20%). Na tej podstawie planuje się zaprojektowanie odpowiednich technologii zarówno metalurgicznego jak i nie metalurgicznego oczyszczania zanieczyszczonego osprzętu górnej sieci trakcyjnej. Następnie materiały te poddane zostaną procesom syntezy i odlewania ciągłego z uwzględnieniem zabiegów pozwalających na rozdrobnienie struktury uzyskanych odlewów. Odlewy te następnie w postaci odpowiednio pociętych wałków wykorzystane zostaną jako wysokiej jakości materiał wsadowy do procesu kucia matrycowego z przesycaniem na wybiegu prasy oraz wykańczającej obróbki cieplnej oraz szeregu różnego rodzaju zabiegów obróbki mechanicznej. Zakłada się, iż otrzymany w ten sposób osprzęt posiadać będzie przynajmniej ten sam poziom własności użytkowych co obecnie produkowany a dodatkowo cechować się będzie niższą ceną.

 

Całkowita wartość projektu: 4 400 000.00 PLN

Wkład Funduszy Strukturalnych: 3 000 000.00 PLN