Dotacja na kapitał obrotowy Kuca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kuca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy Kuca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, nr projektu POIR.03.04.00-32-0078/20-00

Realizacja projektu następuje w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt zakłada utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID -19

 

Wartość projektu: 324 896,13 zł

Wartość dofinansowania: 324 896,13 zł